اشارات و تنبیهات

اشارات و تنبیهات
آخرین مطالب
آخرین نظرات

ما حاشیه نشین هستیم! گرفتار حواشی عقل و دین، که امروز پررنگ تر از متن شان شده اند! اینجا پاتوقی است دوستانه برای تأمّلاتی از این جنس.. مینیمال و کوتاه.. اشارتی و دیگر هیچ، آنگاه عاقلان خود دانند..